Nabídka

nahradniplneniicon Poskytujeme náhradní plnění!
Cart

Reklamační řád

Článek 1

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen jako "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen jako "reklamace").
 2. Prodávajícím je společnost PROGRESTECH – pracovní pomůcky, s.r.o. IČ: 27817334, se sídlem Ostrava Hrabůvka, Krakovská 1095/33, PSČ 700 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30539. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 3. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.
 4. Prodávající je povinen ve svém obchodě (provozovně) zajistit přítomnost osoby pověřené k vyřizování reklamací, a to po celou otevírací (provozní) dobu.

Článek 2

Rozpor s kupní smlouvou

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen jako "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Článek 3

Záruční podmínky

 1. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (dále jen jako „záruka“). V tomto případě může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. Záruku nelze uplatnit v těchto následujících případech:
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla
 • vada vznikla nevhodným používáním zboží
 • vada vznikla nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem
 • vada vznikla neodborným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce

Článek 4

Uplatnění reklamace

 1. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že mu svědčí vlastnické či užívací právo ke zboží a že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží zejména originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu. Nepředloží-li kupující v okamžiku reklamace prodejní doklad, je v souladu s ustanovením platných právních předpisů povinen prokázat bez jakýchkoliv pochybností svoje vlastnické či užívací právo k reklamované věci jiným způsobem vylučujícím pochybnost (zejména svědeckou výpovědí třetí osoby – čestným prohlášením s úředně ověřenými podpisy kupujícího a svědka; úřední ověření podpisu lze nahradit předložením originálu průkazu totožnosti či cestovního pasu), stejně jako skutečnost, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a přesné datum, kdy k nákupu reklamovaného zboží došlo. V průběhu přijímání zboží k reklamaci je kupující povinen zvolit jednu ze zákonem stanovených možností pro způsob vyřešení reklamace – bez provedení této volby kupujícím nemůže být dokončen reklamační protokol, na což je prodávající povinen kupujícího výslovně upozornit.
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží (nebo její součástky) získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
 3. Při uplatnění oprávněné reklamace na vadu zboží je prodávající povinen zejména prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady, které má zboží prodané za nižší cenu, a za kteréžto vady prodávající odpovídá, právo na přiměřenou slevu.

 Článek 5

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 2. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Výsledek reklamace (tj. reklamované zboží) bude připraven k osobnímu vyzvednutí nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace v místě jejího uplatnění, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak.
 3. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 4. Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 20,- Kč s DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu zboží je prodejce oprávněn zboží prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.
 5. Při nevyzvednutí reklamace do 60 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může nevyzvednuté zboží být zlikvidováno, bez nároku na odškodnění kupujícího.

Článek 6

Reklamace přepravních služeb

Zboží k Vám může být doručováno prostřednictvím dopravců, smluvních partnerů, které jsme pro Vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb. Přesto se může stát, že dojde k poškození zásilky při přepravě.

V takovém případě postupujte prosím následovně:

 • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem
 • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
 • Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. (Při balení ošetřujeme zboží velmi pečlivě, aby k vám došlo v pořádku.)

Jako kupující (dále jen příjemce zásilky) jste povinni si při převzetí od přepravce, zásilku prohlédnout a při zřejmém poškození obalu zásilky, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat před převzetím u přepravce, popř. převzetí odmítnout. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o vzniklé škodě nebo neshodě s kupní smlouvou.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody nebo neshody s kupní smlouvou, a to písemnou formou, bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. telefonním čísle +420 731 616 746.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.

V případě problému s přepravní službou (PPL, Českou poštou, popř. jiným dopravcem) nás kontaktujte na e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury a důvod stížnosti. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí Vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád v plném rozsahu nahrazuje všechna dřívější znění reklamačního řádu a nabývá účinnosti dnem 10.1.2014.

Máme vše co potřebujete
Podpis patička

Kontakt Zůstaňte s námi v kontaktu

Logo + slogan

Progrestech-pracovní pomůcky, s.r.o.

Krakovská 1095/33

Ostrava-Hrabůvka, 700 30

Mobil: (+420) 731 616 746

Email: info@progrestech.com

IČ: 27817334, DIČ: CZ 27817334

Pracujeme každý všední den od 8:00 do 17:00

Příhlásit se nebo Zaregistrovat